Incasso dagvaarding

De incasso dagvaarding vermeldt onder meer de vordering, alsmede de gronden waarop deze vordering is gebaseerd. In de dagvaarding dient het eventuele eerder gevoerde verweer van uw debiteur te worden vermeld en te worden weerlegd. Vervolgens wordt de dagvaarding door een deurwaarder aan uw debiteur betekend. Vanaf het moment van dagvaarden spreken we niet meer van ‘debiteur’, maar van ‘gedaagde’.Incasso dagvaarding

In de dagvaarding wordt de gedaagde tegen een bepaalde datum opgeroepen om deel te nemen aan de tegen hem aangespannen procedure. Ook vermeldt de dagvaarding voor welke rechter de zaak zal dienen. De hoofdregel is dat een procedure moet dienen voor de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de gedaagde partij woont of gevestigd is. Dit is anders indien uitdrukkelijk een andere rechter in een ander arrondissement is overeengekomen, bijvoorbeeld in een overeenkomst of in algemene voorwaarden. Ten slotte maakt ook de wet een aantal uitzonderingen op voornoemde hoofdregel.

Verweer bij een incassodagvaarding

Indien de gedaagde heeft te kennen gegeven wel verweer te willen voeren en hiervoor uitstel heeft gevraagd, zal de rechtbank hem doorgaans dit uitstel verlenen. Er wordt door de rechtbank een nieuwe datum bepaald waarop gedaagde moet reageren op de dagvaarding. Dit antwoorden doet de gedaagde door middel van het indienen van een zogenaamde ‘conclusie van antwoord’. Dit kan hij schriftelijk doen, maar hij kan ook ter zitting verschijnen en mondeling concluderen voor antwoord. In dat geval zal de griffier zijn verweer opnemen in een schriftelijke conclusie van antwoord. Op deze rolzitting hoeft u als eisende partij niet aanwezig te zijn. De rechtbank zal alleen het verweer van de gedaagde opnemen, maar niet verder op de zaak ingaan. Indien de gedaagde partij een tegenvordering meent te hebben, kan hij enkel op dit moment een zogenaamde reconventie  eis instellen. Deze eis zal vanaf dat moment onderdeel uitmaken van dezelfde procedure.

Griffie stuurt conclusie van antwoord naar de eisende partij

Als de gedaagde een conclusie van antwoord heeft ingediend, stuurt de griffie deze conclusie naar de eisende partij. Dit zal via ons, althans onze deurwaarder lopen. In de regel zal de rechtbank na deze conclusie van antwoord een zogenaamde comparitie van partijen (zie punt 5) gelasten. Doet de rechtbank dit niet, dan dient een tweede schriftelijke ronde zich aan (zie punt 8). De rechtbank maakt zijn keuze – bij brief of tussenvonnis – kenbaar binnen twee weken nadat de gedaagde partij voor antwoord heeft geconcludeerd.

Comparitie van partijen

Indien een comparitie wordt gelast zullen partijen – samen met hun gemachtigden – ter zitting dienen te verschijnen. Hiertoe zal de rechtbank een datum bepalen, waarop de zitting zal plaatsvinden. De termijn die hiermee is gemoeid, is afhankelijk van de agenda van rechtbank en van die van partijen. Het doel van een comparitie is het inwinnen van inlichtingen door de rechtbank, waarbij de rechtbank in de regel tevens zal bezien of een schikking tot de mogelijkheden behoort. Het is dus belangrijk dat partijen in persoon op deze zitting verschijnen.Incasso dagvaarding

Schikking

Komt het tot een schikking, dan zal het in de regel zo zijn dat er op de zitting een proces-verbaal wordt opgemaakt en dit proces-verbaal zal door beide partijen ondertekend worden. Dit stuk heeft de kracht van een eindvonnis en is derhalve door de deurwaarder afdwingbaar. Eventueel kan de deurwaarder dus met dit proces-verbaal beslag leggen. De procedure zal hiermee definitief geëindigd zijn.

Tussenvonnis/eindvonnis

Indien de rechtbank van mening is dat alle feiten en omstandigheden voldoende zijn belicht, zal eindvonnis worden gewezen. Is de rechtbank van mening dat alle feiten en omstandigheden niet voldoende zijn belicht, zal de rechter tussenvonnis wijzen. De termijn waar rekening mee gehouden moet worden, is moeilijk in te schatten. Hierin zal hij bepalen welke proceshandeling(en) hij wenselijk acht. Een aantal proceshandelingen is denkbaar:

Veroordeling proceskosten

Als de rechter uw vordering toewijst, dan kan hij gedaagde (voor een gedeelte) veroordelen in de kosten van de procedure. De proceskosten worden echter nooit volledig vergoed. Blijkens de jurisprudentie zijn rechters vaak terughoudend met het vergoeden van de kosten die gemaakt zijn door het inschakelen van juridische bijstand. De rechter past doorgaans een forfaitaire staffel toe bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding. Vaak wordt hier de redenering gevolgd dat deelname aan het economisch verkeer nu eenmaal financiële risico’s met zich meebrengt. Bovendien kan het zijn dat de rechtbank uiteindelijk tot het oordeel komt dat beide partijen in het geschil in vergelijkbare mate gelijk, dan wel ongelijk hebben. In dat geval bepaalt de rechtbank mogelijk dat iedere procespartij zijn of haar eigen kosten zelf dient te dragen.

Tenuitvoerlegging vonnis

Indien uw debiteur naar aanleiding van het vonnis niet vrijwillig tot betaling overgaat, dan zullen we de deurwaarder verzoeken om het vonnis ten uitvoer te leggen. Deze kan dan beslag leggen op alle vermogensbestanddelen, zoals bankrekeningen, loon, uitkering, inventaris, onroerende zaken, etc. De kosten die de deurwaarder daarbij maakt, probeert hij rechtstreeks te verhalen op uw debiteur. De opbrengst zal de deurwaarder, na aftrek van zijn kosten, aan ons overmaken. Hoewel u een sterke zaak kunt hebben en de vordering is toegewezen, kunnen er moeilijkheden ontstaan bij het verhaal op het vermogen van uw debiteur. Als deze niet of nauwelijks over vermogensbestanddelen beschikt, dan is het mogelijk dat de vordering nooit kan worden geïnd.

 

Incasso dagvaarding